Nowa obowiązująca w całej Europie dyrektywa maszynowa z 2010 r. przekształciła wymogi dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Współcześnie dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej certyfikacja i możliwości rynkowe maszyn zależą od towarów powiązanych z bezpieczeństwem.

Dyplom

Autor: AFS-USA Intercultural Programs
Źródło: http://www.flickr.com
Obsługiwanie instalacji procesowych lub maszyn związana jest z wielkim ryzykiem dla ludzi, maszyn i środowiska. Intencją nowej dyrektywy jest zredukowanie ryzyka zranienia ciała w czasie obsługi maszyn. Owszem zwiększa to także dostępność maszyn i systemów, co z kolei dodatnio wpływa na wskaźnik całkowitego kosztu posiadania TCO. Obecnie w punktacji komponentów zawsze brane pod uwagę jest dotyczące ich prawdopodobieństwo.

Instalacje powiązane z bezpieczeństwem mają co najmniej zmniejszyć ryzyko dotyczące maszyn i urządzeń. Stosując odpowiednie środki, zapewnić trzeba bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i systemów sterowania w połączeniu z pętlami bezpieczeństwa, aby unikać problemów, identyfikować je i sprawnie je rozwiązywać. Korzystnym skutkiem zmniejszenia ryzyka jest wyraźny wzrost dostępności maszyn i instalacji technologii procesowych.

Badania wytrzymałościowe (kliknij tutaj) to zakres

Certyfikat

Autor: Michael Coté
Źródło: http://www.flickr.com

wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom. Badania wytrzymałościowe materiału są jego mechaniczną właściwością, określającą zdolność materiału do przeciwstawiania się działaniu sił zewnętrznych, które powodują przejściowe lub trwałe jego odkształcenie a nawet zniszczenie. Badania wykonuje się wykorzystując wiele różnorakich metod. Wynika to z konieczności określenia wielkości charakteryzujących zachowanie się materiału poddawanego różnym rodzajom obciążenia, jak: rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie czy ścinanie, a również niektórym ich kombinacjom. Różne warunki pracy materiałów generują dodatkowo konieczność prowadzenia badań przy obciążeniach cyklicznych, stosowania różnych szybkości obciążenia, a dla uwzględnienia wpływu temperatury otoczenia robienia prób w temperaturach innych od temperatury otoczenia, co znakomicie powiększa ilość możliwych wariantów.

Certyfikacja BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, postulowany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został wypracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych. Certyfikacja (sprawdź) BRC określa szpaler wymagań, które musi spełnić dana firma, aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

Do tych wymagań należy:
– posiadanie systemu HACCP,
– posiadanie odpowiedniej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
– wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
– posiadanie opisu zapakowania towaru, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
– opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
– szkolenie personelu z opracowanych procedur.

Certyfikacja BRC jako gwarancja odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa artykułów dostępnych w polskich hipermarketach
Tagged on: