Od 1 stycznia przyszłego roku można już przesyłać roczne podsumowanie podatkowe. Wielu ludzi zobowiązanych do płacenia podatku, ma wciąż powątpiewania, jaki PIT powinni złożyć. PIT-37 muszą wypełnić płatnicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia oraz podatnicy uzyskujący przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to druk etykiety samoprzylepne rozliczenia rocznego o wysokości osiągniętego zarobku przez osoby fizyczne. Wypełniają go podatnicy, którzy: realizowali pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowani byli do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej produkcji w rolnictwie. Ci co pozyskali przychody z dzierżawy lub innych porozumień o zbliżonym zakresie, opodatkowywanych według ogólnych przepisów. Ci co wypracowali dochody z wynagrodzenia ze stosunku pracy za granicą kraju . Ci co uzyskali przychody na innej podstawie, od których w przeciągu roku podatkowego mieli obowiązek samodzielnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli korzyści według innych zasad, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zadatków. Ci co powinni byli doliczyć do swoich zysków przychody niepełnoletnich dzieci . Ci co pomniejszają przychód utraty, również o straty z lat ubiegłych.

Formularz PIT 36, przeznaczony jest dla podatników opodatkowujących własne dochody, wspólnie z dochodami małżonka lub jako osoba jednoosobowo

Księgowość

Źródło: sxc.hu

piastująca dzieci. Dokumentem PIT 36 rozlicza się również podatnik, który dostaje na dziecko dodatek pielęgnacyjny lub zapomogę socjalną, a także na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 roku życia, kształcące się w szkołach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, bądź szkolące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w sytuacji gdy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały przychodów zobowiązanych do płacenia podatku.

Jeśli w obrębie roku podatkowego wystąpiła zaprzestanie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to płatnik podatku zobowiązany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.

Obowiązek składania zeznania podatkowego przekazuje się w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
Tagged on: